Klar for å gjere ein innsats for Vang!

Miljøpartiet dei Grøne i Vang vart etablert i juni 2015 og kjempar no om plassar i Vang kommunestyre. Vi er stolte over dei flotte folka på lista og sakane vi brenn for, no er vi klare for å gjere ein real innsats for bygda vår!

Dei neste fire åra ynskjer me å arbeide for eit enno betre Vang. Hovudbodskapen vårt er «lys i alle glas» – me ynskjer å skape ei levedyktig bygd på ein berekraftig måte, med fleire arbeidsplassar og attraktive plassar å bu. I seg sjølv ein omfattande målsetjing, men viktig for å kunne ta Vang inn i framtida.

Landbruket er den viktigaste næringa i kommunen. MDG Vang ynskjer eit levande landbruk og vil styrke utnyttinga av lokale landbruksressursar, mellom anna gjennom styrking av utmarksbeitet og stølsbruken. Ved å forenkle omsettinga av lokalprodusert mat, vil ein gjere det meir attraktivt å produsere mat for sal og kunne auke sjølvforsyningsgraden.

Me ynskjer å bidra til ei livskraftig bygd, der optimisme og skaparkraft rår, mellom anna ved ta vare på og styrke dei sosiale møteplassane. Desse er utruleg viktige for å skape samhald og i størst mogleg grad tilbod som ikkje kostar pengar.

Den storslåtte naturen i Vang er ein umisseleg ressurs, både for oss vangsgjeldingar og for turistane som kjem hit. Gjennom berekraftig forvaltning kan me sjå til at også dei komande generasjoner kan få nyte alt det me har rundt oss i dag. Eitt eksempel er vasskraft. Me ynskjer i størst mogleg grad ei modernisering av eksisterande  vasskraftverk og reguleringar, framfor utbygging av nye kraftverk.

Me lev i ei tid der verda endrar seg drastisk og naturressursane vert knappare. Me har eit lokalt engasjement, men med eit globalt perspektiv. NRK sin valgomat avslører av vi er det einaste partiet i Vang som er 100% einige i at Norge må ta sin del av ansvaret for verdas klimautfordringar, og det er rundt om i alle landets kommuner vi kan vere med å ta Norge inn i det grøne skiftet.

 Tenk nytt – stem grønt!